مدیر گروه مهندسی صنایع –گرایش مدیریت مهندسی(ارشد)

      عزیزاله جعفری

  • دانشیار
  • گروه مهندسی صنایع
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 616
  • ایمیل: jafari@usc.ac.ir