مدیر گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین (ارشد)

  

      محمدرضا حسن زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی صنایع
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 514
  • ایمیل:mr.hasanzadeh@usc.ac.ir