Cardinal Theme

سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش (بهینه سازی سیستم ها، لجستیک و زنجیره تأمین، سیستم های مالی)

برنامه آموزشی بازنگری شده دوره تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی صنایع

گروه: فنی و مهندسی

کمیته تخصصی: مهندسی صنایع

گرایش: بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، لجستیک و زنجیره تامین، سیستم های کلان، سیستم های مالی، مدیریت مهندسی، کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه، سیستم های اطلاعاتی.

دوره: تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا)

کمیسیون برنامه ریزی آموزشی، در هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 1395/5/24، برنامه درسی بازنگری شده دوره تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی صنایع را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1)  برنامه درسی بازنگری شده دوره تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی صنایع با نه گرایش بهینه سازی سیستم ها، سیستم های سلامت، لجستیک و زنجیره تامین، سیستم های کلان، سیستم های مالی، مدیریت مهندسی، کیفیت و بهره وری، مدیریت پروژه، سیستم های اطلاعاتی. از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند، لازم الاجرا است.

الف: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می باشند.

ماده 2) این برنامه  از تاریخ 1395/5/24 جایگزین برنامه درسی دوره ارشد رشته های مهندسی مدیریت مصوب جلسه 295 مورخ 1393/12/17، مهندسی لجستیک و زنجیره تامین مصوب جلسه 725 مورخ 1388/4/27، مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی مصوب جلسه 295 مورخ 1373/12/21، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی مصوب جلسه 295 مورخ 1373/12/21، مهندسی صنایع مصوب جلسه 299 مورخ 1374/3/28، مهندسی مالی مصوب جلسه 725 مورخ 1389/2/11، مهندسی سیستم های سلامت مصوب جلسه 828 مورخ 1392/2/8، مدیریت پروژه با پنج گرایش مصوب جلسه 818 مورخ 1391/4/24 و دوره دکتری مهندسی صنایع مصوب جلسه 358 مورخ 1377/3/10، شد و برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند،  لازم الاجرا است.

ماده 3) این برنامه از تاریخ تصویب به مدت 5 سال قابل اجرا است و پس از آن نیازمند بازنگری است.