Cardinal Theme

سرفصل کارشناسی مهندسی صنایع

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع

گروه: فنی و مهندسی

کمیته تخصصی: مهندسی صنایع

رشته : مهندسی صنایع

دوره: کارشناسی

شورای برنامه ریزی آموزش عالی در هفتصد و نوزدهمین جلسه مورخ 1388/2/26 خود برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع را در سه فصل (مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس) مصوب نمود.

ماده 1)  برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع از تاریخ تصویب برای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند، لازم الاجرا است.

الف: دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شوند.

ب: موسساتی که با اجازه رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس قوانین تاسیس می شوند و بنابراین تابع مصوبات شورای عالی برنامه ریزی می باشند.

ج: موسسات آموزش عالی دیگر که مطابق قوانین خاص تشکیل می شوند و باید تابع ضوابط دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران باشند.

ماده 2) این برنامه  از تاریخ 1388/2/26  برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و برنامه های دوره کارشناسی رشته مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و تکنولوژی صنعتی و تولید صنعتی مصوب جلسه دویست و نودومین مورخ 1372/10/11 از دانشجویان منسوخ می شود و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشمول ماده 1 می توانند این دوره را دایر و برنامه جدید را اجرا نمایند.

ماده 3) مشخصات کلی،  برنامه درسی و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی صنایع در سه فصل مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس جهت اجرا به معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ می شود .

رای صادره هفتصد و نوزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1388/2/26  در خصوص برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع

    برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع که از طرف گروه فنی و مهندسی، با اکثریت آراء به تصویب رسید.

    این برنامه از تاریخ تصویب به مدت 5 سال قابل اجرا است.

رای صادره هفتصد و نوزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی مورخ 1388/2/26  در مورد برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع صحیح است و به مورد اجرا گذاشته شود